خوش آمدید به تلنت بریج

جایی کار کن که دوست داری

یا